Logo of SOS CHILDREN"S VILLAGES DHANGADHI

प्रावधिक (सवारी चालक)- Driver

at SOS CHILDREN"S VILLAGES DHANGADHI
Dhangadhi
Private
Job Type
Full Time
Total Positions
1
Salary
संस्थाको नियमानुसार
Apply Before
07 Feb, 2024

Job Description

कर्मचारी आवश्यकता

एसओएस बालग्राम धनगढीका लागि सवारी चालक पदमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक भएकोले निम्नबमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले एसओएस बालग्राम धनगढीलाई सम्बोधन गरी तल उल्लेखित कागजातहरू सिलबन्दी खाममा राखी एसओएस बालग्राम धनगढीको कार्यालय मा मिति २०८० माघ २८ गते ५:०० बजे भित्र आवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।


पद : प्रावधिक (सवारी चालक)

कार्यक्षेत्र : एसओएस बालग्राम धनगढ़ी

आवश्यक संख्या : १ जना

शैक्षिक योग्यता : कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी वा सो सरह)

अन्य योग्यता : ४ पाने सवारी साधनको सवारी चालक अनुमति पत्र भएको

उमेर : १८ देखि ३५ वर्षसम्म

छनौट प्रक्रिया: लिखित र अन्तर्वार्ता

पारिश्रमिक : संस्थाको नियमानुसार


कार्य विवरण :

-

निवेदनका साथ संलग्न गर्नु पर्ने कागजात तथा जानकारीहरु : शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो-२

आफ्नो सम्पर्क ठेगाना र मोबाइल नं.

आफूलाइ राम्ररी चिन्ने र आफ्नो बारेमा जानकारी दिन सक्ने दुई जना व्यक्तिको नाम र सम्पर्क टेलिफोन

नम्बर

सवारी चालकको रूपमा कम्तीमा पनि तीन वर्ष काम गरेको अनुभव ।

बालग्रामलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदको लागि सहयोग गर्ने ।

स्थलगत अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने ।

सवारी साधनको मर्मत तथा सम्भार गर्ने ।

-

आवश्यक कागजातहरुको नवीकरण ।

Apply for this job